FANDOM


ค่า Knock Down คือ ค่าหนึ่งที่ทำให้เมื่อเราโจมตีเป้าหมายจนสะสมได้จนถึงค่านั้น เป้าหมายจะล้มลง ท่าโจมตีแต่ละท่าจะให้่ค่า Knock Down ที่แตกต่างกัน และบางกรณี จะำำทำให้ค่า Knock Down ลดลงด้วยเช่นการใช้ Kick หรือการโจมตีศัตรูที่ล้มจากพื้นที่ต่างระดับ