FANDOM


สถานะโกรธหรือจะเรียกเป็นภาษาพื้นบ้านคือ "บลาส"

บลาส เป็นความสามารถพิเศษของทุกๆตัวละคร เมื่อบลาสพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 20% ในระยะเวลาหนึ่ง สำหรับบางตัวละครจะมีผลพิเศษเพิ่มมาด้วย
สกิลบางสกิลจะให้ผลที่แตกต่างกว่าเดิม สกิลที่มีบลาสแล้วมีผลทำให้ความรุนแรงของสกิลเปลี่ยนแปลง จะไม่ได้รับผลจากพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมา 20%
การเปิดสถานะนี้ต้องมีลูกแก้วโกรธอย่างน้อย 1 ลูก โดยจะแสดงให้ดูตรงใต้รูปสถานะตัวละคร

SC 2010 4 21 17 20 13

Awakening Preview

เมื่อเปิดบลาสแล้ว รอบๆตัวจะมีแสงออร่าออกมาตามสีของแต่ละตัวละคร

ลูกแก้วนั้นจะถูกสร้างได้ถ้าหลอดความโกรธ (หลอดสีเขียวใต้หลอด MP) เต็ม ซึ่งการจะทำให้หลอดนี้เต็มนั้น ได้มาจากการโจมตีหรือถูกโจมตี
โดยสามารถมีลูกแก้วได้สูงสุด 3 ลูก

วิธีการเปิดโหมดคือ เมื่อมี Awakening Orb อย่างน้อย 1 ลูกแล้ว ให้กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ด

1 ลูก = ระยะเวลาบลาส 30 วินาที
2 ลูก = ระยะเวลาบลาส 60 วินาที
3 ลูก = ระยะเวลาบลาส 90 วินาที

ทั้งนี้ ระยะเวลาบลาสดังกล่าวเป็นระยะเวลาบลาสขั้นต่ำ สามารถเพิ่มได้โดยกายใส่ออฟเพิ่มระยะเวลาบลาส

สำหรับบางตัวละครจะมีระบบพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือ

ตัวละคร Raven จะมีระบบ Raven's Anger หรือ Indignation คือเมื่อบลาสแล้ว จะมี Nasod Core อันเล็กๆสนับสนุนการเล่น
ตัวละคร Chung หากเก็บบลาสครบ 3 เม็ดแล้วเปิดบลาส จะัมีเกราะออกมาห่อหุ้มรอบตัว และมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมา

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki