FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
IPSkill1 Iron Paladin เลเวล 5 70 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจตอนกระแทก ดาเมจพลังที่พุ่งไป MP ที่ใช้ Cooldown
1 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 120 5
2 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
3 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
4 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
5 (Max) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • เป็นสกิลที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็ว
  • ระยะโจมตีของสกิลค่อนข้างน้อย (เกือบๆจ่อเป้าหมาย)
  • สกิลนี้มีความสามารถในการทะลุทะลวงเป้าหมายได้ดี (ในกรณีที่มีเป้าหมายยืนเรียงรายกันอยู่)
  • เป้าหมายทั้งหมดที่ถูกโจมตีด้วยสกิลนี้ จะเกิดการกระเด็นจากพลังที่พุ่งไป (ยกเว้นเป้าหมายบางประเภท)


สกิล Iron Paladin
สกิลเรียกใช้พิเศษ
IPSkill1 Burst Wolf     IPSkill2 Land Demolisher     
สกิลเรียกใช้
IPSkill3 Sudden Burster     
สกิลติดตัว
IPPassive1 Advanced Metabolism Boost      IPPassive2 Strong Will     
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Burst_Wolf?oldid=3454"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki