FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
EvPassive1 Another Code เลเวล 3 25 SP
Cloaking - สกิลติดตัว


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล เพิ่มระยะเวลา
1 0.5 วินาที
2 1 วินาที
3 (Max) 1.5 วินาที


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • เพิ่มระยะเวลาของสกิล Clock (ล่องหน) ของอีฟ


สกิล Eve
สกิลเรียกใช้พิเศษ
EvSkill1 Illusion Strike     EvSkill2 Dimension Link     EvSkill3 Illusion Stinger     EvSkill4 Dimension Link Blader     EvSkill5 Generate Blackhole
EvSkill6 Dimension Link Guardian
สกิลเรียกใช้
EvSkill7 Cloaking     EvSkill8 Energy Conversion
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     EvPassive1 Cloaking Study
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Cloaking_Study?oldid=2954"