FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ChuSkill3 Cannoneer เลเวล 5 20 SP
Scare Chase - กายภาพ/เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจของสกิล Hits MP ที่ใช้ Cooldown
แรงกระแทกของปืน ระเบิดชุดแรก ระเบิดลูกสุดท้าย
1 105% 176% 294% 3~7 100 MP 5 วินาที
2 126% 211% 352%
3 147% 246% 411%
4 169% 282% 470%
5 (Max) 200% 335% 558%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ จะใช้กระสุน 1 ลูก มากที่สุดคือ 6 ลูก

ผลจากสกิลโน้ต Edit

ดาเมจของสกิลเพิ่มขึ้น 25% ยกเว้นกระสุนนัดสุดท้ายที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง


สกิล Chung
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ChuSkill1 Brutal Swing     ChuSkill2 Scare Chase     ChuSkill3 Detonation     ChuSkill4 Lunatic Blow     ChuSkill5 Aceldama     ChuSkill6 Gigantic Impact
สกิลเรียกใช้
ChuSkill7 Reload     ChuSkill8 Aiming Shot
สกิลสนับสนุน
MBuff Magic Accelerator     SBuff Shield Accelerator     PBuff Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     ChuPassive1 Reload Mastery
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Detonation?oldid=1669"