FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
ChuSkill4 Cannoneer เลเวล 5 10 SP
- - กายภาพ/เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ทุบชุดแรก ทุบครั้งสุดท้าย Hits MP ที่ใช้ Cooldown
แรงทุบปืน แรงระเบิด แรงทุบปืน แรงระเบิด
1 166% 184% 415% 462% 2~12 200 MP 10 วินาที
2 199% 221% 498% 554%
3 233% 258% 582% 646%
4 266% 295% 665% 739%
5 (Max) 316% 351% 790% 877%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ จะใช้กระสุน 1 ลูก มากที่สุดคือ 6 ลูก
  • เป็นสกิลที่ใช้หากินหลักๆของชุง เนื่องจากเมื่อใช้กระสุน 6 ลูก จะทำให้ดาเมจออกมาค่อนข้างมหาศาล
  • หากมีกระสุนแค่ 1 ลูก สกิลจะไปคิดในส่วนของการทุบครั้งสุดท้ายเลย
  • ค่าความเร็วในการโจมตีของผู้ใช้สกิล มีผลกับความเร็วในการโจมตีของสกิลนี้เช่นกัน(ยิ่งมีค่าความเร็วในการโจมตีสูงยิ่งทุบเร็ว)
  • สกิลนี้สามารถใช้ได้ดีอยู่ในโหมด Berserk(แปลงร่าง) ด้วยเงื่อนไขของโหมด Berserk จะไม่สูญเสียจำนวนกระสุนที่ใช้ไปกับสกิล
สกิล Chung
สกิลเรียกใช้พิเศษ
ChuSkill1 Brutal Swing     ChuSkill2 Scare Chase     ChuSkill3 Detonation     ChuSkill4 Lunatic Blow     ChuSkill5 Aceldama     ChuSkill6 Gigantic Impact
สกิลเรียกใช้
ChuSkill7 Reload     ChuSkill8 Aiming Shot
สกิลสนับสนุน
MBuff Magic Accelerator     SBuff Shield Accelerator     PBuff Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     ChuPassive1 Reload Mastery
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Lunatic_Blow?oldid=2158"