FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
FGSkill4 Fury Guardian เลเวล 5 65 SP
- - กายภาพ/เวทย์มนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจกายภาพ(ชน) ดาเมจเวทย์มนตร์(ระเบิด) ดาเมจเวทย์มนตร์(ระเบิดครั้งสุดท้าย) ดาเมจเวทย์มนตร์(ระเบิดย่อย Awakening) Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 397% 305% 1727% 116% ขึ้นอยู่กับจำนวนของกระสุนที่มี ต้องการกระสุนขั้นต่ำในการใช้สกิล 3นัด เมื่ออยู่ในโหมดAwakening ในการระเบิดครั้งสุดท้าย จะเพิ่มจำนวนฮิตย่อยๆ 300 30
2 441% 366% 2073% 140%
3 514% 427% 2418% 163%
4 588% 488% 2763% 187%
5 (Max) 698% 579% 3282% 222%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ต้องการจำนวนกระสุนเป็นหลักในการใช้งาน จำนวนกระสุนที่มีอยู่ ส่งผลต่อพลังโจมตีและจำนวนฮิตของสกิลนี้ค่อนข้างมาก
  • เมื่อใช้สกิลนี้ จำนวนกระสุนของเราทั้งหมดจะเหลือหรือเท่ากับ0
  • สกิลนี้สามารถใช้ได้ดีอยู่ในโหมด Berserk(แปลงร่าง) ด้วยเงื่อนไขของโหมด Berserk จะไม่สูญเสียจำนวนกระสุนที่ใช้ไปกับสกิล
  • ค่าความเร็วในการโจมตีของผู้ใช้สกิล มีผลกับความเร็วในการโจมตีของสกิลนี้เช่นกัน(ยิ่งมีค่าความเร็วในการโจมตีสูง สกิลนี้จะโจมตีได้เร็วขึ้น)

ผลจากสกิลโน้ต Edit

สกิล Fury Guardian
สกิลเรียกใช้พิเศษ
FGSkill1 Steel Edge     FGSkill2 Iron Howling     FGSkill3 Pandemonium     FGSkill4 Lunatic Fury     FGSkill5 Pain of Caladblog     
สกิลเรียกใช้
FGSkill6 Guard     FGSkill7 Leap Attack
สกิลสนับสนุน
SPBuff Power Adrenaline     
สกิลติดตัว
FGPassive1 Veteran Technique     FGPassive2 Metabolism Boost     IntPassive6 Intermediate Strength Training     
FGPassive3 Elemental Training: Fire, Ice, Poison     FGPassive4 Elemental Training: Wind, Light, Dark
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Lunatic_Fury?oldid=2373"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki