Fandom

Elsword Thailand Database Wiki

Power Shooting

313pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
WSPassive1.png Wind Sneaker เลเวล 3 60 SP
Fighting Spirit - สกิลติดตัว


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล เอฟเฟคต์สกิล ระยะยิง
1 ความเเรงธนูเพิ่มขึ้น 8% ความเร็วธนูเพิ่มขึ้น 200 เมื่อยิงจะผลักศัตรู เพิ่มขึ้น 5%
2 ความเเรงธนูเพิ่มขึ้น 14% ความเร็วธนูเพิ่มขึ้น 350 เมื่อยิงจะผลักศัตรู เพิ่มขึ้น 10%
3 (Max) ความเเรงธนูเพิ่มขึ้น 20% ความเร็วธนูเพิ่มขึ้น 500 เมื่อยิงจะผลักศัตรู เพิ่มขึ้น 15%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

แม่แบบ:WSSkills

รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Power_Shooting?oldid=3151"

Also on Fandom

Random Wiki