FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
LKSkill1 Lord Knight เลเวล 5 70 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจต่อ Hit Hits MP ที่ใช้ Cooldown
1 466% 1 100 MP

7 วินาที

2 559%
3 652%
4 745%
5 (Max) 884%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลง แต่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามปลิวไปนิดเดียว สามารถวิ่งไปต่อคอมโบได้


สกิล Lord Knight
สกิลเรียกใช้พิเศษ
LKSkill1 Sonic Blade     LKSkill2 Sand Storm     
สกิลเรียกใช้
LKSkill3 Rolling Smash     
สกิลติดตัว
LKPassive1 Muscular Structure      LKPassive2 Pain Suppression     
รับข้อมูลจาก "http://th.elsthdata.wikia.com/wiki/Sonic_Blade?oldid=3642"